Vstup pro uživatele 

Vstup pro uživateleChcete inzerovat na našem serveru? ZAREGISTRUJTE SE!
 

Všeobecné obchodní podmínky

1 Platnost a vymezení základních pojmů

1.1 pronajembytu.cz je internetová doména nabízející svým návštěvníkům informace z oblasti realitního trhu a bydlení, financování a s tím souvisejících služeb.

1.2 Společnost PRONÁJEMBYTU, s.r.o. se sídlem ul. Žižkova 226/3, 370 01 České Budějovice, IČO: 28090756 je provozovatelem internetové domény pronajembytu.cz a všech jejích regionálních mutací.

1.3 Internetové služby pro potřebu těchto Všeobecných obchodních podmínek je souhrn služeb, které provozovatel poskytuje na jím provozovaných serverech třetím osobám. Třetí osoby na základě těchto služeb mohou využívat potenciálu návštěvníků serveru sítě PRONÁJEMBYTU.cz k prezentaci svého jména a svých nemovitostí či služeb.

1.4 Objednatel je fyzická či právnická osoba nebo organizace, která má s provozovatelem nebo prodejcem provozovatele objednanou a uhrazenou objednávku na poskytované internetové služby.

1.5 Prodejce je osoba, která na základě smlouvy s provozovatelem zastupuje provozovatele jako zprostředkovatel nebo jedná vlastním jménem jako obchodní zástupce při poskytování internetových služeb provozovatele.

1.6 Operátor serveru je osoba na straně provozovatele, zajišťující objednateli zobrazení informací na serveru pro plněné služby provozovatele objednateli. Informace však lze vkládat on-line též přes servisní sekci.

1.7 Servisní sekce je prostor na síti pronajembytu.cz, zabezpečený uživatelským jménem a heslem, sloužící pro on-line obsluhu firemní prezentace objednatelem.

1.8 Závazná objednávka je úkon objednatele s účinky smlouvy. Služby v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jsou poskytovány na základě objednávky a její úhrady.

1.9 Služba vstupuje v platnost následujícího dne od zaplacení dohodnuté částky za službu objednatelem či připsáním na účet provozovatele. Ukončení služby se řídí datumem uvedeným v objednávce. Datum zahájení služby uvedený na objednávce je v případě dřívějšího či pozdějšího uhrazení pouze orientační.

1.10 Testovací (zkušební) období je období, kdy se na uživatele vztahují všechna ustanovení těchto Všeobecných podmínek kromě ustanovení týkající se plateb za poskytnuté služby.

1.11 Tyto Všeobecné obchodní podmínky, platí pro poskytování internetových služeb provozovatelem na jím provozovaných serverech.

1.12 Server je systém technických a organizačních prostředků poskytovatele, který je připojen na síť Internet.

1.13 Síť Internet je prostředí tvořené počítačovou sítí a technickými prostředky poskytovatele a počítačovými sítěmi a prostředky třetích osob.

2 Poskytované internetové služby, ceny za služby, jejich účtování a úhrady

2.1 Provozovatel umožňuje objednateli využívat tyto služby serveru pronajembytu.cz realitní kanceláře mají možnost inzerovat "NEOMEZENÝ" počet nemovitostí možnost zveřejnění loga a wwwstránek realitní společnosti v detailu inzerátů

2.2 Rozsah poskytovaných služeb se řídí vždy aktuálním ceníkem a související nabídkou služeb, zveřejněných provozovatelem na serveru pronajembytu.cz. Faktury jsou vystavovány provozovatelem na základě objednávky. Případné odchylky od ceníku či nabídky služeb mohou být předmětem individuální smluvní dohody.

2.3 Na základě objednávky uzavřené mezi provozovatelem a objednatelem je provozovatelem po uhrazení sjednané částky a připsáním na účet provozovatele vystavena faktura – daňový doklad a spustí objednateli objednanou službu. V případě opoždění spuštění služby provozovatelem bude služba prodloužena o chybějící oprávněné dny. Objednávka se vystavuje se 14-ti denní splatností. Datum stanoveného zahájení služby musí být nejméně 15 dní ode dne uzavření objednávky.

3 Ochrana dat

3.1 Objednatel bere na vědomí, že veškeré jím zadané informace na server pronajembytu.cz ať již přes servisní sekci, přes operátory serveru či jiným způsobem, vkládá za účelem zveřejnění a tudíž budou prezentovány v neomezené míře návštěvníkům serveru pronajembytu.cz a mohou být poskytnuty třetím osobám.

3.2 Pro účely fakturace a zpracování účetnictví a otherch dat mohou být údaje v objednávce poskytnuty provozovatelem třetím subjektům.

3.3 Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené uživateli v důsledku výpadku sítě Internet, opožděného dodání či poškození dat během přenosu. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé přenosem utajovaných dat.

4 Práva a povinnosti objednatele

4.1 Objednatel nesmí při využívání služeb zasahovat do počítačového systému provozovatele jinak než přes internetový prohlížeč protokolu HTTP nebo software dodávaným provozovatelem serveru. K připojení k serverům systému se uživatel se zavazuje používat pouze takové technické prostředky, které jsou doporučeny provozovatelem systému, dodržovat pokyny provozovatele a v neposlední řadě se nebude pokoušet o neoprávněný (neautorizovaný) vstup či manipulaci s daty v serveru pronajembytu.cz.

4.2 Za obsah informací u inzerovaných položek nese plnou zodpovědnost objednatel. Objednatel se zavazuje, že bude v serveru pronajembytu.cz zveřejňovat pouze pravdivé a nezkreslené údaje, které se slučují s dobrými mravy a které nebudou v rozporu s platnými zákony České republiky. Zejména je zakázáno zveřejňovat jakékoliv pomlouvačné, urážlivé, vulgární, obscénní či výhružné materiály, jež by podle názoru provozovatele mohly způsobit nepříjemnosti, obtíže nebo obavy třetím osobám či subjektům. Provozovatel má právo takové informace ze serveru odstranit bez náhrady. Uveřejnění těchto informací je důvodem k okamžitému ukončení platnosti celé služby bez jakékoliv finanční náhrady nebo kompenzace.

4.3 Objednatel je povinen udržovat uveřejněné informace v síti PRONÁJEBYTU.cz v aktuálním a pravdivém stavu. Na případný projevený zájem ze strany návštěvníků jednotlivých serverů dostatečně reagovat. Za veškeré zveřejněné informace pod hlavičkou objednatele nese plnou odpovědnost objednatel. V případě opakovaného nesplnění této podmínky je provozovatel oprávněn od služby odstoupit bez jakékoliv finanční náhrady nebo kompenzace.

4.4 Registrací určené přístupové jméno (login) a heslo je objednatel povinen uchovávat v tajnosti a nesdělovat je třetím subjektům. V opačném případě je uživatel zodpovědný za zneužití účtu třetí osobou či subjektem, ať již s vědomím objednatele či bez něj. Objednatel se zavazuje informovat provozovatele v případě zjištění každého zneužití nebo podezření ze zneužití svých přístupových práv v systému pronajembytu.cz.

4.5 Pokud je předmětem sjednané služby zprostředkování přístupu do dalšího počítačového systému (sítě), musí uživatel respektovat podmínky přístupu a ochrany do tohoto systému (sítě).

4.6 Jmenovitě realitní kanceláře nemohou uveřejňoval logo rk v jiné pozici než k tomu určené. Zároveň není povoleno v položce obec/ulice uvádět jiné údaje než k tomu určené.

4.7 Poplatek za obnovení přístupu činí 1 500 Kč bez DPH.

5 Práva a povinnosti provozovatele

5.1 V zájmu provozovatele je dbát na kvalitní, bezchybný a dlouhodobý provoz serveru pronajembytu.cz a tudíž se zavazuje v maximální možné míře zajistit provoz této sítě. Na hlášení o poruchách systému od uživatelů je provozovatel povinen reagovat v přiměřeně dlouhé době. Při odstavení systému na dobu delší 12 hodin, které bude provozovatel v předstihu plánovat, je povinen informovat uživatele systému prostřednictvím elektronické pošty. 5.2 Provozovatel se zavazuje poskytovat poradenství k problémům s užíváním sítě cestou elektronické pošty, případně formou zveřejněním stránky nejčastěji kladených dotazů a odpovědí (FAQ) na internetových stránkách.

5.3 Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funCZKnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému pronajembytu.cz. Je k prospěchu provozovatele veškeré služby a funkce systému poskytovat objednateli i všem návštěvníkům v maximální možné kvalitě.

5.4 Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené u objednatele provozem či poruchou serverů systému pronajembytu.cz.

5.5 Záznamy, které svým jednáním či formou budou dle mínění provozovatele poškozovat dobré mravy nebo jméno a zájmy provozovatele či jiného subjektu, si vyhrazuje provozovatel systému bez odkladu odstranit.

5.6 Provozovatel si vyhrazuje právo libovolně upravovat a zlepšovat systém pronajembytu.cz tak, aby nebyla narušena jeho funCZKnost.

5.7 Souhlasem se zasíláním informací ze strany provozovatele objednateli, sestavením a odesláním objednávky, je provozovatel oprávněn zasílat své informační materiály elektronickou poštou.

5.8 Veškeré vložené textové a obrazové informace, vložené objednatelem či přes operátora na server pronajembytu.cz má právo provozovatel používat pro své další propagační aktivity. Objednatel mu úkonem vložení dává souhlas s neomezeným použitím díla pro účely propagace server pronajembytu.cz. Provozovatel je vždy povinen u každého takového díla či informace uveřejnit zdroj dat.

5.9 Provozovatel je oprávněn pro doplnění prezentace objednatele na serverech provozovatele, využít pro tuto prezentaci objednatele textové a audiovizuální prvky, které objednatel zveřejnil na svých internetových stránkách či dalších svých propagačních materiálech.

6 Ostatní ujednání

6.1 Textové informace předávané operátorům serveru je objednatel povinen předávat ve formátech DOC, TXT či RTF. Fotografie či loga pak ve formátech GIF, JPEG. Při použití odlišných formátů není provozovatel povinen takové údaje zveřejnit. 


6.2 V servisní sekci jsou objednateli k dispozici WWW formuláře pro on-line vkládání textových i grafických informací.

6.3 U služeb, vyžadující ruční vložení či korekturu od operátorů serveru si provozovatel vyhrazuje lhůtu 10 dnů k provedení potřebných úkonů a vložení na server pronajembytu.cz.

6.4 Objednatel odpovídá též za obsah a právní přípustnost textových a obrazových předloh pro vložení. Provozovatel není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob. V případě uplatnění nároku třetí strany v souvislosti s uveřejněním prokazatelně nepravdivého či právně nepřípustného inzerátu či grafické informace objednatel přebírá veškeré závazky z takovýchto oprávněných nároků vyplývajících a je povinen nahradit provozovateli škody, které mu výše uvedeným jednáním objednatele vzniknou.

6.5 Pro případ zásahu vyšší moci je provozovatel zbaven odpovědnosti k plnění závazků a poskytování náhrad za vzniklé škody. 

6.6 Provozovatel nenese žádnou právní zodpovědnost za zveřejnění textů dodaných objednatelem. Případná porušení autorského práva v takovém textu je pak výhradně na objednateli, který text dodal ke zveřejnění.

6.7 Objednatel odpovídá za obdržené kontaktní údaje třetích osob, které získal ze strany provozovatele serveru (např. formou emailu) a zavazuje se, že tyto kontakty nezneužije k odesílání jiných obchodních sdělení netýkajících se trhu nemovitostí v České republice. V tomto případně za vzniklé pochybení bude této realitní kanceláři zrušena registrace a znemožněna inzerce na serveru pronajembytu.cz. Zároveň se však může realitní kancelář dostat do rozporu se platnými předpisy České republiky nebo Evropské unie.

7 Závěrečná ustanovení

7.1 Provozovatel si v případě hrubého nebo opakovaného porušování těchto Všeobecných podmínek vyhrazuje právo okamžitého ukončení služby bez finanční náhrady či kompenzace. Dojde-li porušením těchto všeobecných obchodních podmínek ze strany objednavatele ke vzniku škody provozovateli serveru, je objednavatel povinen tuto provozovateli nahradit.

7.2 Získáním přístupu ke službám systému pronajembytu.cz nezískává objednatel nárok na žádná autorská práva, ochranné známky, ani jiná práva duševního vlastnictví provozovatele.

7.3 Místem plnění provozovatele pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou České Budějovice.

7.4 Platnost Všeobecných obchodních podmínek se vztahuje ke dni uzavření objednávky a platí pro konkrétního objednatele po celou dobu platnosti objednávky. Prodloužením objednávky či služby bere objednatel na vědomí aktuálně platné Všeobecné obchodní podmínky.

7.5 Případné odchylky od těchto Všeobecných obchodních podmínek, pokud budou mezi provozovatelem a objednatelem sjednány, musí mít písemnou oboustranně podepsanou formu. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 03.08.2009 a nahrazují dříve platné dokumenty. Provozovatel je oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky měnit s tím, že je povinen je zveřejnit týden před jejich účinností prostřednictvím serveru pronajembytu.cz.

7.6 Tyto obchodní podmínky se řídí v souladu s právním řádem České republiky.

V Českých Budějovicích, platný a účinný od 03.08.2009, zveřejněny od 03.08.2009.